İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi Site Adminimiz Suzan ÇELİK'in sokak çocukları ve tüketici hakları konulu görevlerine ilişkin istinaf başvurusunu REDDETTİ! Hem de temyiz yolu kapalı olmak üzere ve kesin olarak.. Suzan ÇELİK konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi; "Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmam gerekiyor. TAKİBİNİ YAPACAĞIM." Karar yazısı ve Suzan ÇELİK'in Mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesi aşağıdadır;

Konuyu anlatan video ve mahkemeye başvuru dilekçesi aşağıda sunulmuştur;

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Esas No:2020/466
Karar No: 2020/1392

(Toplam paraflı 5 sayfalık dilekçe ve 16 adet ek belgeden ibarettir.)

İSTANBUL 9. İDARE MAHKEMESİNİN davanın reddine ilişkin KARARINA İTİRAZ EDEN-DAVACI : Suzan ÇELİK      

MEMURİYETE BAŞLAMA YILI   : Nisan 1997

DAVACININ ADRESİ                    :

Arnavutköy/İSTANBUL

DAVACININ TELEFON NUMARASI:

Cep-Tel         : 

E-mail : hasibenisa@muhtesibhaber.com

DAVACININ NÜFUS BİLGİLERİ:

BABA ADI                 : Ahmet

DOĞUM YERİ          : Arapkir/MALATYA

DOĞUM TARİHİ      : 25.02.1969

T.C.Kimlik No          : 

DAVALI                                            : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KARARIN TARAFIMA TEBLİĞ TARİHİ            : 13.01.2021 (Posta belgesi Ek-1’de sunulmuştur)

İTİRAZIN KONUSU/ :        İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin 2020/466 Esas ve 2020/1392 karar no ile vermiş olduğu karara (Ek-2.) itirazımdan ibarettir.

Bahse konu karar İdare’nin atama işlemlerinde kamu yararı gözetmesi gerekliliği ilkesini göz ardı etmiştir. Maaş, aylık gibi hususlar her ne kadar önemli olsa da sokak çocukları ve tüketici hakları gibi insan haklarıyla ilintili iki önemli konuda hizmetlerim akamete uğramıştır ve bunun telafisi gerekmektedir. Yaşanan mağduriyetleri “bu, İdare’nin atamada takdir yetkisidir” diye izah etmek mümkün değildir.

Kaldı ki İdare’nin mahkeme kararlarını uygulama zorunluluğu vardır, sokak çocukları ve tüketici hakları konulu görevlerime iademe ilişkin mahkeme kararları mevcuttur ve bu kararların uygulanmasından ısrarla kaçınılmaktadır. Bahse konu kararda ayrıca davanın özeti zikredilirken de benim eski görevlerimle ilgili sıradan bir birim emrine atanmak istediğim ileri sürülmüştür. Oysa ben mahkeme kararları olur ve onay belgelerinin ifade ettiği eski görevlerime iade olunmak istemekteydim.

İTİRAZ KONUSUNUN İLGİLİ OLDUĞU MAHKEME KARARLARI VE DAVALAR:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Makamı’na 27.03.2007 Tarihinde 2007/348 Büro Numarası ile yapmış olduğum başvurum neticesi  2007/14456 Soruşturma Numarası ile işleme alınan suçduyuruma ilişkin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün, 15.05.2008 tarihinde tarafıma tebliği gerçekleştirilen B050MAH0071003/İNS:07.34.528 Sayılı, 04.04.2008 tarihli ve “İşleme Konulmama Onayı”nın ifade ettiği Olur’a itirazım neticesinde Danıştay Birinci Daire Başkanlığı’nın lehime 2008/820 Esas ve 2008/1133 Karar numarası ile 12.11.2008 tarihinde itirazımın kabulü ve İçişleri Bakanlığı’nın 04.04.2008 tarihli İNS.07.34.528 Sayılı Karar’ının kaldırılması yönünde vermiş olduğu karar (Ek-3. belge),

  1. İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi’nin tüketici haklarıyla ilgili Zabıta Tüketici Bürosu’ndaki Büro Sorumlusu görevimi sürdürebilmem yönünde 13.04.2000 Tarih ve K:2000/412, E:1998/1506 Sayılı Yürütmenin İptali Kararı (Ek-4’deki belge)
  2. İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi’nin, Sokak çocukları proje çalışmalarının koordinasyonu görevinden alınıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sokak çocuklarının adı kullanılarak hukuk dışı şekilde ihdas edilen ve özel bir şirket tarafından işletilen İSMEM adlı yasadışı kuruluşta görevlendirilmeme ilişkin görevlendirme işleminin iptali suretiyle sokak çocukları proje çalışmalarını sürdürebilmem yönünde 28.04.2006 Tarih ve K: 2006/918, E:2005/347 Sayılı Yürütmenin İptali Kararı (Ek-5’deki belge).

AÇIKLAMALAR      / :

1-1998 yılı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri nezdinde tüketici hakları ve sokak çocukları konulu olarak sürdürmekte olduğum hukuk mücadelelerimi anlatan bilgi ve belgelerin incelenmesinden anlaşılacağı üzere;

1992 yılından bu yana tüm hayatımı televizyon program yapımcılığı, gazetecilik ve Devlet Memurluğu mesleklerim çerçevesinde ülkemizde tüketici hakları, çocuk hakları, sokaktaki yardıma muhtaç insanlar, sokak çocukları, evsizler ve şizofreni vakaları için mücadeleye adamış bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşıyım.

Türkiye’de sokak çocuklarının ve tüketici hakları konusunun adı dahi anılmıyorken hazırladığım televizyon programları ve gazete köşe yazıları bir döneme ve ülkemiz tarihine damga vurmuştur. (Ek-6’daki belgeler)

2-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde de Beyaz File Tüketici Hakları Danışma Birimi ve sonrasında memuriyete geçtikten sonra Zabıta Tüketici Bürosu adlı birimleri kurdum (Kuruluşa ve benim bu birimde görevlendirilmeme dair onay ve yazılar Ek-7’de sunulmuştur). Sonrasında Sokak çocuklarının topluma kazandırılmaları için SOKAKLARIN ÇATISI OLSUN adlı projeyi hayata geçirdim (Ek-9’da olur belgesi mevcut).

3-Hal böyle iken başında olduğum ve MÜDÜR SIFATIYLA görev yaptığım Zabıta Tüketici Bürosu’ndan GEREKÇESİZ olarak alınarak Bilgi İşlem Müdürlüğü emrine GÖREV TANIMI YAPILMAKSIZIN verildim. Burada 2 sene kadar boş bekletildim.

3-Tabii ki bu duruma kayıtsız kalmadım ve Bölge İdare Mahkemesi nezdinde hakkımı aradım (Mahkeme başvuru dilekçem Ek-8’de sunulmuştur).

İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi’nin tüketici haklarıyla ilgili Zabıta Tüketici Bürosu’ndaki Büro Sorumlusu görevimi sürdürebilmem yönünde 13.04.2000 Tarih ve K:2000/412, E:1998/1506 Sayılı Yürütmenin İptali Kararı (Ek-4’deki belge) sunulmuştur.

4-Mahkeme kararının uygulanmasını beklerken tarafıma sokak çocukları hakkında bir başka görev daha tevdi edildi. Bu kapsamda geçici görevlendirme ile Ek-9’daki Olur yazısı doğrultusunda Belediye Üst Düzey Yöneticilerinin Yönetim Kurulu Üyesi bulunduğu İSTANBUL VAKFI adlı kuruluşta SOKAKLARIN ÇATISI OLSUN adlı projeyi yürüttüm.

Bu projeyi yürütürken tarihte yetim ve fakir çocuklar için kullanılmış sıbyan mektebi binalarının ve bu doğrultuda bugün Piyerloti olarak anılan tepedeki İdris-i Bitlisi Sıbyan Mektebi ve eksenindeki binaların sokak çocukları projesi için tahsisini istedim. Bu konuda resmi yazışmalar yürüttüm, Ek-9’daki Olur yazısına dayanarak İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası ile Üst Düzey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerinden oluşan İstanbul Vakfı yönetimini toplantıya çağırdım vs. (Ek-10’da belgeler sunulmuştur).

Zaten Belediye, Yatırım Programı kitaplarında yıllardır bu yerleri çocuk evlerine dönüştüreceğini duyuruyordu. Ben bu mücadeleleri yürütürken tarafıma Ek-9’daki olur belgesine aykırı olarak Ek-11’deki yazı gönderildi ve hukuksuz şekilde geçici görevlendirilmem iptal edilerek Mezbahalar Müdürlüğü’ne sürgün edildim. Burada bir bebeğimi anne karnında iken kaybetmeme varan hukuksuzluklar yaşadım. (Ek-12’deki gazete haberleri)

5-Bu aşamadan sonra müdürlük müdürlük dolaştırıldım ve boş bekletildim. Öyle ki dönem dönem bana bankamatik memurluğu dahi yaptırdılar. Tarafıma herhangi bir görev de verilmedi. Buna ilişkin olarak İdare’nin görevlendirme anlamında sunabileceği hiçbir belge mevcut değildir. Hakkımda sadece atamalarla yetinildi.

6-Bu süreçte zaman zaman mahkeme kararı doğrultusunda atama yapılıyormuş gibi SAHTE işlemler yürütüldü. Ben bu işlemlerden birini itirazıma konu olan karara ilişkin mahkeme başvuru dilekçemde de gündeme getirdim. Şöyle ki; Davalı İdare mensupları mahkeme kararını (İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi’nin tüketici haklarıyla ilgili Zabıta Tüketici Bürosu’ndaki Büro Sorumlusu görevimi sürdürebilmem yönünde 13.04.2000 Tarih ve K:2000/412, E:1998/1506 Sayılı Yürütmenin İptali Kararı (Ek-4’deki belge))

uygulanmış gibi göstermek adına, bir gün önceden Mezbahalar Müdürlüğü’ne gönderilmeme ilişkin olur (Ek-13) alınmasına rağmen Zabıta Müdürlüğü’nde bana Ek-14 ve Ek-15’deki belgeleri imzalattılar. Tüm dava ve talep haklarım saklı kalmak kaydıyla imzaladığım bu evraklarla haklarında davacı olduğum İdare mensupları yalan söylediler, EVRAKTA SAHTECİLİK yaptılar, görevi ihmal ve suiistimal ettiler.  

7-Davalı İdare Mensupları bir dönem de beni Ek-9’daki Olur yazısının ifade ettiği sokak çocuklarıyla ilgili görevlerimin başına iade etmek yerine sokak çocuklarıyla ilgisi olmayan hedef kitle yaş grubu 14-18 olan gençlerden oluşan ve özel bir şirket tarafından yönetilen İSMEM adlı bir birime görev tanımı belirsiz olarak atamak istediler. Bu işleme itiraz ettim ve itirazım Ek-5’deki kararla mahkemede lehime sonuçlandı. Nitekim o dönemde mevzuata aykırı ve hukuksuz işleyişi nedeniyle eleştirdiğim İSMEM hakkında daha sonradan sokak çocukları çalışması ile ilgisi olmayan konularda çeşitli haberler gündeme geldi. Bunlardan birine internet üzerinde şu adresten ulaşılabilir;

https://www.birgun.net/haber/el-kaideciler-devlet-yurdunda-barindirilmis-77037 (Ek-16’da çıktısı sunulmuştur)

İtirazıma konu olan karar metninden mahkeme heyetinin bu birim(?)e işaret edilerek sokak çocuklarıyla ilgili olarak çalışmak istemediğim gibi bir izlenime kapıldıkları anlaşılmaktadır. Oysa durum anlaşılacağı üzere kesinlikle öyle değildir.

8-İtirazıma konu olan karar metninde ücretsiz doğum iznimin bitmesi nedeniyle görevlendirme taleplerimden vs. söz edilmektedir. Belirtmeliyim ki ben gerek o insani ve zorunlu izinlerim gerekse iki kez milletvekili adaylığım vesilesi ile geri dönüş işlemlerimde hep mahkeme kararları, olur ve onay yazılarının ifade ettiği tüketici hakları ve sokak çocukları konulu görevlerime dönmeyi talep ettim. Başkaca bir görev istemedim. Kaldı ki Davalı İdare hiçbir seferinde bana bir görev vermedi, sadece müdürlükler arası atama işlemleri yapmakla yetindi.

9- İtirazıma konu olan Karar metninde “davalı idarenin atama yapması konusunda yargı kararı ile zorlanmasının mümkün olmadığı” belirtilmektedir. Böyle birşeyi beklemediğimi belirtmek isterim. Ancak kuvvetler ayrılığı ilkesi, idare kararlarının denetlenebilirliğini gerektirmektedir. Yargı kararlarının süresinde ve icaplarına uygun olarak uygulanması da yasal bir zorunluluktur.

10- İtirazıma konu olan karar metninde ayrıca davanın özeti açıklanırken benim eski görevlerimle ilgili “bir birim” emrine atanmak talebinde bulunduğum ifade edilmiştir. Oysa ben “herhangi bir birim” emrine atanmak hiçbirzaman istemedim, mahkeme kararları, olur ve onay yazılarımın ifade ettiği sokak çocukları ve tüketici hakları konulu görevlerimin başına dönmek istedim.

Ekler                          :.

Ek-1. İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin itirazıma konu olan 2020/466 Esas ve 2020/1392 Karar No’lu kararının 13.01.2021 tarihli posta belgesi

Ek-2. İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin itirazıma konu olan 2020/466 Esas ve 2020/1392 Karar No’lu kararı

Ek-3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Makamı’na 27.03.2007 Tarihinde 2007/348 Büro Numarası ile yapmış olduğum başvurum neticesi  2007/14456 Soruşturma Numarası ile işleme alınan suçduyuruma ilişkin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün, 15.05.2008 tarihinde tarafıma tebliği gerçekleştirilen B050MAH0071003/İNS:07.34.528 Sayılı, 04.04.2008 tarihli ve “İşleme Konulmama Onayı”nın ifade ettiği Olur’a itirazım neticesinde Danıştay Birinci Daire Başkanlığı’nın lehime 2008/820 Esas ve 2008/1133 Karar numarası ile 12.11.2008 tarihinde itirazımın kabulü ve İçişleri Bakanlığı’nın 04.04.2008 tarihli İNS.07.34.528 Sayılı Karar’ının kaldırılması yönünde vermiş olduğu karar

Ek-4. İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi’nin tüketici haklarıyla ilgili Zabıta Tüketici Bürosu’ndaki Büro Sorumlusu görevimi sürdürebilmem yönünde 13.04.2000 Tarih ve K:2000/412, E:1998/1506 Sayılı Yürütmenin İptali Kararı

Ek-5. İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi’nin, Sokak çocukları proje çalışmalarının koordinasyonu görevinden alınıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sokak çocuklarının adı kullanılarak hukuk dışı şekilde ihdas edilen ve özel bir şirket tarafından işletilen İSMEM adlı yasadışı kuruluşta görevlendirilmeme ilişkin görevlendirme işleminin iptali suretiyle sokak çocukları proje çalışmalarını sürdürebilmem yönünde 28.04.2006 Tarih ve K: 2006/918, E:2005/347 Sayılı Yürütmenin İptali Kararı

Ek-6.  Sokak çocukları ve tüketici hakları ile evsizler konularında televizyon programlarım ve gazete köşe yazılarımdan birkaç örnek.

Ek-7. Zabıta Tüketici Bürosu’nun kuruluşuna ve görevlendirilmeme dair onay ve yazılar

Ek-8. İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi’nin tüketici haklarıyla ilgili Zabıta Tüketici Bürosu’ndaki Büro Sorumlusu görevimi sürdürebilmem yönünde 13.04.2000 Tarih ve K:2000/412, E:1998/1506 Sayılı Yürütmenin İptali Kararı ile sonuçlanan davama ilişkin mahkeme başvuru dilekçem

Ek-9. Bu kapsamda geçici görevlendirme ile Belediye Üst Düzey Yöneticilerinin Yönetim Kurulu Üyesi bulunduğu İSTANBUL VAKFI adlı kuruluşta SOKAKLARIN ÇATISI OLSUN adlı projeyi yürütmek üzere görevlendirildiğimi anlatan Olur yazısı

Ek-10. Tarihte yetim ve fakir çocuklar için kullanılmış sıbyan mektebi binalarının ve bu doğrultuda bugün Piyerloti olarak anılan tepedeki İdris-i Bitlisi Sıbyan Mektebi ve eksenindeki binaların sokak çocukları projesi için tahsisini sağlamak üzere yürüttüğüm resmi yazışmalara dair belgeler

Ek-11. Bu kapsamda geçici görevlendirme ile Belediye Üst Düzey Yöneticilerinin Yönetim Kurulu Üyesi bulunduğu İSTANBUL VAKFI adlı kuruluşta SOKAKLARIN ÇATISI OLSUN adlı projeyi yürütmek üzere görevlendirildiğimi anlatan Olur yazısına aykırı olarak tarafıma gönderilen görevden alma yazısı.

Ek-12. Mezbahalar Müdürlüğü’ne sürgün edilmem ve beraberinde gelişen süreçte bir bebeğimi anne karnında iken kaybetmeme varan hukuksuzlukları anlatan gazete haberleri

Ek-13. Davalı İdare mensuplarının mahkeme kararını (İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi’nin tüketici haklarıyla ilgili Zabıta Tüketici Bürosu’ndaki Büro Sorumlusu görevimi sürdürebilmem yönünde 13.04.2000 Tarih ve K:2000/412, E:1998/1506 Sayılı Yürütmenin İptali Kararı (Ek-4’deki belge))

uygulanmış gibi göstermek adına, bir gün önceden Mezbahalar Müdürlüğü’ne gönderilmeme ilişkin almış oldukları olur

Ek-14. Bir gün önceden Mezbahalar Müdürlüğü’ne gönderilmeme ilişkin olur (Ek-13) alınmış olmasına rağmen tarafıma tebliğ edilen GÖREVİ TANIMSIZ görevlendirme yazısı (Tüm dava ve talep haklarım saklı kalmak kaydı ile imzaladım)

Ek-15. Bir gün önceden Mezbahalar Müdürlüğü’ne gönderilmeme ilişkin olur (Ek-13) alınmış olmasına rağmen tarafıma tebliğ edilen GÖREVİ TANIMSIZ görevlendirme yazısı (Tüm dava ve talep haklarım saklı kalmak kaydı ile imzaladım)

Ek-16.https://www.birgun.net/haber/el-kaideciler-devlet-yurdunda-barindirilmis-77037 adresinde yer alan haber